«بیست، صد و بلکه هزار نوع مارکسیسم وجود دارد. مارکس بسیار چیزها گفته است و بسیار ساده است که در کارهای او برای تایید هر نظری یک چیزی پیدا کرد، درست همچنانکه این کار را میتوان در انجیل نیز انجام داد: «خود شیطان نیز میتواند برای رسید به منظور خویش کتاب مقدس بخواند»

اسلام و سرمایه داری، ماکسیم رودنسون، ترجمه محسن ثلاثی