علم آموزی عبادت است! در عجبم از کار دانشگاهی که در آن علم مدرن تدریس میکنند و روی دیوارش حدیث مینویسند با این مضمون که یک ساعت مباحثه علمی از یک شبانه روز عبادت بالاتر است. گویا این دانشگاهیان حواسشان نیست که مراد از علم در چنین جملاتی، علم دینی است؛ از نقل حدیث و تفسیر قران بگیر تا حتی علوم طبیعی و کلام که در آن عصر همگی دینی بوده اند و اساسا اندیشه بیشتر آدم ها در سپهر دینی پیش می رفته و اصولا خود دین نظام رایج تفسیر جهان بوده چنان که پیش از آن اسطوره بود و امروز علم با ویژگی خردبنیاد و انسان گرایش. پس در چنان فضایی هر چند ساعت مطالعه و مباحثه علمی تعارضی با عبادت پیدا نمی کرد اما حالا ...
و ما بیش از صد سال است منتظریم ببینیم عاقبت این حواس پرتی چه خواهد شد؟